Un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, PMUS, és un conjunt d’actuacions que tenen com a objectiu la implantació de formes de desplaçament més sostenibles (caminar, bicicleta i transport públic) dins d’una ciutat; és a dir, de maneres de transport que facen compatibles creixement econòmic, cohesió social i defensa del medi ambient, garantint, d’aquesta forma, una millor qualitat de vida per als ciutadans.

El PMUS és un pla impulsat per l’Ajuntament D’Elx. 

El PMUS no és només un document que segella el compromís d’acció entre les parts en un escenari concret, sinó com el principi d’una dinàmica permanent d’organització i d’avaluació de la política de transports en l’àmbit municipal

El PMUS es desenvolupa en tres eixos:

01. CIRCULACIÓ VIÀRIA, TRÀFIC I ESTACIONAMENT

02. MOBILITAT PEATONAL-CICLISTA

03. TRANSPORT PÚBLIC